Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội VLCA - Phải khẳng định rằng, sau Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II, Hiệp hội mới có 01 bản cơ sở pháp lý để Ban Kiểm tra của Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ngày 09/01/2019, thay mặt Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Quốc Khánh đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra gồm 10 Điều quy định chi tiết quyền hạn của Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra và các Ủy viên Ban Kiểm tra.
Hiệp hội thành lập được 22 Chi hội trực thuộc trên toàn quốc VLCA - Nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ và vai trò của mình đối với xã hội, tính đến ngày 15/4/2023, Hiệp hội đã thành lập được 22 Chi hội trên toàn quốc, với 537 hội viên chính thức được kết nạp theo đúng quy định của Điều lệ Hiệp hội.