Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội VLCA - Phải khẳng định rằng, sau Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II, Hiệp hội mới có 01 bản cơ sở pháp lý để Ban Kiểm tra của Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ngày 09/01/2019, thay mặt Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Đỗ Quốc Khánh đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra gồm 10 Điều quy định chi tiết quyền hạn của Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra và các Ủy viên Ban Kiểm tra.
Tạp chí Lao động và Sáng tạo tổ chức Tổng kết công tác hoạt động năm 2023 Trong không khí đầu năm mới (ngày 26/01), tại trụ sở Tạp chí Lao động và Sáng tạo (Cung trí thức thành phố, Hà Nội), lãnh đạo Tạp chí đã tổ chức tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.